Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1  Onder Alexandra’s Webwinkel wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Alexandra’s Decoraties.

1.2  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Alexandra’s Decoraties erkend.

1.3  Voor de gevolgen van typefouten op de website of andere vormen van media kan Alexandra’s Decoraties geen aansprakelijkheid aanvaarden. Alexandra’s Decoraties heeft te allen tijd het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

1.4  Niets uit de website van Alexandra’s Decoraties mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Alexandra’s Decoraties.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen van Alexandra’s Decoraties gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.2 Alexandra’s Decoraties kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.3 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen / Prijsverhoging

3.1 Alle genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten.

3.2 Na uw bestelling, ontvangt u per omgaande een e-mail-bevestiging met daarin een overzicht van de bestelde artikelen en het totaalbedrag, inclusief verzendkosten. De betaling dient vooraf plaats te vinden. De betalingsmogelijkheden zijn:

  • Contante of pin betalingen bij afhalen (bij artikelen zwaarder dan 10kg)
  • I-deal

3.2 Alexandra’s Decoraties garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de genoemde prijs niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 4. Over de producten

4.1 Kleuren op de foto`s kunnen afwijken van de werkelijkheid, dit kan gebeuren als gevolg van flitslicht of de verschillen in beeldschermen.

Artikel 5. Aflevering

5.1 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

5.2 Aan de leveringsplicht van Alexandra’s Decoraties zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Alexandra’s Decoraties geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

5.3 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

5.4 Seizoen gerichte artikelen, zoals bijv. paas- of kerstdecoraties en afgeprijsde artikelen kunnen niet retour gezonden worden.

5.5 Alexandra’s Decoraties doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt – hetzij door niet meer in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen – of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.

5.6 Indien Alexandra’s Decoraties een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan tien werkdagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Alexandra’s Decoraties schriftelijk of per email in kennis te stellen.

5.7 In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 7 dagen, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Alexandra’s Decoraties of het artikel vervangen wordt.

Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Alexandra’s Decoraties is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.

Alexandra’s Decoraties is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Alexandra’s Decoraties geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Alexandra’s Decoraties. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Alexandra’s Decoraties.

Over terugbetalingen:

Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Alexandra’s Decoraties gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.

Artikel 6. Levertijd

6.1 Een door Alexandra’s Decoraties opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Alexandra’s Decoraties zijn, waarna Alexandra’s Decoraties zal trachten om binnen 10 werkdagen levering te doen plaatsvinden.

6.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Alexandra’s Decoraties (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 10 werkdagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Artikel 7. Ontbinding

7.1 Onverminderd de rechten van Alexandra’s Decoraties op basis van de wet is Alexandra’s Decoraties gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan Alexandra’s Decoraties omstandigheden ter kennis komen die Alexandra’s Decoraties goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien Alexandra’s Decoraties bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.

7.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Alexandra’s Decoraties zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Alexandra’s Decoraties bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

7.3 De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Alexandra’s Decoraties, binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Alexandra’s Decoraties heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij Alexandra’s Decoraties. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 5 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.

Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Alexandra’s Decoraties over de staat van de producten, wordt binnen 14 dagen het door de koper betaalde bedrag minus de verzendkosten teruggestort.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Alexandra’s Decoraties geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Alexandra’s Decoraties en/of toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

8.2 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Alexandra’s Decoraties niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 9. Garantie

9.1 Alexandra’s Decoraties biedt geen garantie op geleverde artikelen

Artikel 10. Betaling

10.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling middels i-deal of contact of pin plaats te vinden. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

10.2 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van Alexandra’s Decoraties en de verplichtingen van de afnemer jegens Alexandra’s Decoraties onmiddellijk opeisbaar.

10.3 Afgeprijsde producten kunnen niet worden geruild of geretourneerd.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Alexandra’s Decoraties geleverde artikelen, zoals merkrechten, modelrechten uitsluitend bij Alexandra’s Decoraties en/of haar leveranciers.

11.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Artikel 12. Geschillen

12.1 De afnemer kan voor vragen en/of klachten een e-mailbericht sturen naar Alexandra’s Decoraties. Klachten worden doorgaans binnen 7 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingstijd.

Artikel 13. Persoonsgegevens

13.1 Uw persoonlijke gegevens worden in het klantensyteem van Alexandra’s Decoraties opgeslagen om de bestelling te verwerken. Wij hanteren hier de regelgeving volgens de wet  op de privacy.